CÁC VỊ THẦN LINH TRONG THẦN THOẠI - BIỂU TƯỢNG CHO SỰ

PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ HY LẠP CỔ ĐẠI

(KHOẢNG THIÊN NIÊN KỶ III - THẾ KỶ IV TCN)

Lê Trương Ánh Ngọc

Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 22/12/2020; Ngày nhận chỉnh sửa: 07/4/2021; Ngày duyệt đăng: 21/5/2021

Tóm tắt

Thần thoại Hy Lạp là một trong những di sản văn hóa vĩ đại của nhân dân Hy Lạp cổ đại. Thần thoại không đơn giản chỉ là một tác phẩm văn chương được tạo ra qua trí tưởng tượng của con người, mà đó còn là những tri thức về lịch sử, nghệ thuật và văn hóa. Trong khuôn khổ bài viết, tác giả muốn thông qua hình ảnh các vị thần linh trong thần thoại Hy Lạp để chỉ ra sự phát triển về mặt kinh tế của nhà nước Hy Lạp thời kỳ cổ đại thông qua cách tiếp cận đa chiều giữa sử học và văn học.

Từ khóa: Các vị thần linh, Hy Lạp cổ đại, sự phát triển kinh tế, thần thoại Hy Lạp.

 

 

GODS IN MYTHOLOGY - A SYMBOL OF ECONOMY DEVELOPMENT IN ANCIENT GREECE

 (ABOUT 3TH MILLENNIUM - 4TH CENTURY BC)

Le Truong Anh Ngoc

Faculty of Education, An Giang University, Viet Nam National University, Ho Chi Minh City

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Article history

Received: 22/12/2020; Received in revised form: 07/4/2021; Accepted: 21/5/2021

Abstract

Greek mythology is one of the ancient Greeks’ great cultural heritages. Mythology is not merely a literary work created by human imagination, but also it is knowledge about history, art and culture. In this article, the author would like to use these images of gods in Greek mythology in order to indicate the economy development of the Greek states in the ancient times through a multi – dimensional approach to both History and Literature.

Keywords: Ancient Greece, gods, Greek mythology, economy development.

DOI: https://doi.org/10.52714/dthu.11.1.2022.924

Trích dẫn: Lê Trương Ánh Ngọc. (2022). Các vị thần linh trong thần thoại - biểu tượng cho sự phát triển nền của kinh tế Hy Lạp cổ đại (khoảng thiên niên kỷ III - thế kỷ IV TCN). Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 11(1), 47-53.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
31 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992939
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
628
946
3164
1977507
5166
49778
1992939

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 06:44:16

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC