Thứ ba, ngày 17 Tháng 7 năm 2018

Email   |   Blackboard   |

Đăng nhập

Đăng nhập

Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Ghi nhớ trạng thái đăng nhập

1. Giới thiệu chung:

Khoa Tài nguyên và Môi trường được chính thức thành lập theo Quyết định số 273/QĐ-ĐHĐT ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp. Hiện tại, Khoa đang quản lý 03 ngành đào tạo trình độ đại học là: Khoa học Môi trường, Quản lý Đất đai và Nuôi trồng Thủy sản.

Về cơ cấu tổ chức và đội ngũ: Khoa Tài nguyên và Môi trường có 03 Bộ môn với tổng cộng 22 viên chức, giảng viên cơ hữu và 03 viên chức thuộc Trung tâm Phân tích:

- Bộ môn Khoa học Môi trường: có 08 viên chức, giảng viên. Về cơ cấu trình độ, bao gồm 02 tiến sĩ, 03 nghiên cứu sinh, 02 thạc sĩ, 01 Cử nhân và 02 viên chức có trình độ thạc sĩ  thuộc Trung tâm Phân tích.

- Bộ môn Quản lý Đất đai: có 07 viên chức, giảng viên, bao gồm: 03 nghiên cứu sinh, 04 thạc sĩ và 01 đang học Cao học.

- Bộ môn Nuôi trồng Thủy sản: có 07 viên chức, giảng viên, bao gồm: 03 nghiên cứu sinh, 01 chuyên viên chính (trình độ thạc sĩ), 03 thạc sĩ và 01 viên chức có trình độ thạc sĩ thuộc Trung tâm Phân tích.

Thống kê sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy tập trung
(các khóa 2006,2007, 2008 và 2009)

Về cơ sở vật chất, Khoa Tài nguyên và Môi trường hiện đang quản lý và sử dụng các phòng thí nghiệm về các lĩnh vực: Môi trường đất, nước, không khí; Vi sinh; Nuôi trồng Thủy sản; Phòng Đo đạc bản đồ và Khoa học đất. Đặc biệt, Phòng thí nghiệm nghiên cứu chuyên sâu của Khoa với các thiết bị hiện đại, phân tích được hầu hết các chỉ tiêu về môi trường đất, nước, không khí; đo đạc, thành lập bản đồ với độ chính xác cao. Hiện nay, đã thành lập được Phòng thí nghiệm tiêu chuẩn ISO (Trung tâm Phân tích), đang chuẩn bị thành lập Trại thực nghiệm Thủy sản.

Về nghiên cứu khoa học, tính đến tháng 6/2016, cán bộ - giảng viên Khoa Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện và công bố nhiều công trình: 03 bài báo quốc tế, 02 đề tài cấp cơ bộ, 40 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, 20 đề tài cấp cơ sở, chuyển giao công nghệ về xử lý nước thải cho 04 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Về quy mô đào tạo, trong các năm học 2013 - 2014, 2014 - 2015 và 2015 - 2016, Khoa Tài nguyên và Môi trường vẫn giữ ổn định quy mô đào tạo với khoảng 18-20 lớp sinh viên hệ chính quy; các lớp liên thông tại các tỉnh Vĩnh Long, TP. Cần Thơ và lớp Vừa học vừa làm đào tạo tại trường.

2. Chức năng:

Khoa Tài nguyên và Môi trường được Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp phân cấp quản lý và thực hiện các hoạt động đào tạo chuyên ngành Khoa học Môi trường, Quản lý Đất đai và Nuôi trồng Thủy sản, được quy định trong Điều lệ trường Đại học.

3. Nhiệm vụ:

- Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;

- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các chuyên ngành Khoa học Môi trường, Quản lý Đất đai, Nuôi trồng Thủy sản; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch dạy – học chung của Nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

- Phối hợp và tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội trong các lĩnh vực Hóa học, Môi trường, Đất đai, Thủy sản; gắn các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước cũng như hội nhập quốc tế;

- Quản lý viên chức và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ thuộc Khoa;

- Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy – học; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì, bảo dưỡng, khai thác, sử dụng thiết bị dạy – học, thực hành, nghiên cứu;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, chuyên viên trong Khoa;

- Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên, chuyên viên trong Khoa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường phân công.