Bảng xếp hạng VNUR năm 2023: Hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Đồng Tháp xếp thứ hai khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Bảng xếp hạng các trường đại học (ĐH) của Việt Nam VNUR (Viet Nam’s University Rankings) vừa công bố Top 100 trường đại học Việt Nam năm 2023. Trường ĐH Đồng Tháp được xếp hạng 72 trên bảng xếp hạng toàn quốc; trong đó, tiêu chuẩn nhiệm vụ khoa học công nghệ và sáng chế xếp hạng 24 và tiêu chuẩn công bố bài báo khoa học thuộc danh mục WoS (Web of Science) xếp hạng 53. Ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cả hai tiêu chuẩn liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ thì Trường ĐH Đồng Tháp đều đứng thứ hai trong khu vực.

Hình 1: Thứ hạng của Trường ĐH Đồng Tháp trên bảng xếp hạng Top 100
trường ĐH Việt Nam năm 2023 (cập nhật tháng 02 năm 2023)

Nguồn: https://vnur.vn/bang-xep-hang-dai-hoc-viet-nam

Bảng xếp hạng ĐH Việt Nam 2023 (VNUR) đã tiến hành rà soát tất cả 237 cơ sở giáo dục ĐH của Việt Nam thông qua việc xử lý dữ liệu thông tin rất lớn bao gồm các Báo cáo ba công khai, các Đề án tuyển sinh, các dữ liệu về xếp hạng (ranking), kiểm định (accreditation), định hạng (rating) vào năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, QS, THE…, QS Stars, UPM, dữ liệu của Web of Science trong giai đoạn 5 năm (2018-2022), dữ liệu về hoạt động khoa học công nghệ và sáng chế của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cùng với nhiều thông tin được tham khảo có chọn lọc trên các trang web có liên quan. Tổng cộng có 191 trường ĐH có đầy đủ số liệu để thực hiện xếp hạng. Việc xếp hạng được thực hiện thông qua 6 tiêu chuẩn và 17 tiêu chí được lựa chọn, phản ánh khá toàn diện các chức năng hoạt động cơ bản của các cơ sở giáo dục ĐH như đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. (Nguồn: https://vnur.vn/phan-tich-bxh-2023/)

Trong 06 tiêu chuẩn xếp hạng, có 02 tiêu chuẩn liên quan đến hoạt động KH&CN gồm:

1. Tiêu chuẩn công bố bài báo khoa học có trọng số là 20% gồm 3 tiêu chí: Số lượng bài báo khoa học của toàn trường công bố theo WoS (trọng số 8%): Tiêu chí này được được tính bằng tổng số bài báo được WoS công bố trong giai đoạn 5 năm liên tục cho đến năm xếp hạng của VNUR; Năng suất công bố bài báo khoa học của toàn trường theo WoS (trọng số 7%): Tiêu chí này được tính bằng tỷ lệ tổng số bài báo được WoS công bố trong giai đoạn 2 năm liên tục cho đến năm xếp hạng của VNUR trên tổng số giảng viên trong cùng thời kỳ; Ảnh hưởng của bài báo khoa học của toàn trường công bố theo WoS (trọng số 5%): Tiêu chí này được được tính bằng tỷ lệ tổng số trích dẫn trên toàn bộ bài báo được WoS công bố trong năm xếp hạng của VNUR. (Nguồn: https://vnur.vn/phuong-phap-xep-hang/)

2. Tiêu chuẩn nhiệm vụ khoa học công nghệ và sáng chế (trọng số 10%) gồm 2 tiêu chí: Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước, bộ ngành, tỉnh thành phố và cấp cơ sở (trọng số 7%): Tiêu chí này được xác định dựa vào các thông tin do Cục Thông tin KH&CN quốc gia, Bộ KH&CN công bố trong 3 năm gần nhất. Số lượng bằng sáng chế được công bố (trọng số: 3%): Tiêu chí này được xác định dựa vào các thông tin do Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN công bố trong 3 năm gần nhất. (Nguồn: https://vnur.vn/phuong-phap-xep-hang/)

Theo thứ hạng trên bảng xếp hạng, hai tiêu chí này của Trường ĐH Đồng Tháp đều nằm vị trí khá cao so với các trường ĐH được rà soát xếp hạng trên cả nước.

- Đối với tiêu chuẩn công bố bài báo khoa học: Trường ĐH Đồng Tháp xếp thứ 53, để có được thứ hạng này, trong giai đoạn 05 năm (2018-2022), viên chức Nhà trường đã công bố 340 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục WoS với tổng số 3.050 lượt trích dẫn.

Hình 2: Thống kế số lượng công bố và số lượng trích bài báo khoa học của WoS

Nguồn: https://www.webofscience.com/wos/woscc/citation-report/4416fb98-28c7-4817-adac-899d42589a24-7327d1d0

- Đối với tiêu chuẩn nhiệm vụ khoa học công nghệ và sáng chế: Trường ĐH Đồng Tháp xếp thứ 24. Trong giai đoạn 03 năm (2020-2022), Nhà trường đã triển khai thực hiện 04 đề tài của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (Nafosted), 19 đề tài KH&CN cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 04 đề tài KH&CN cấp tỉnh và 234 đề tài KH&CN cấp cơ sở. Viên chức của Nhà trường cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN cấp 01 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có 08 trường ĐH nằm trong top 100 trường ĐH hàng đầu Việt Nam được đưa vào bảng xếp hạng. Ở 02 tiêu chuẩn liên quan đến hoạt động KH&CN thì Trường ĐH Đồng Tháp đều đứng thứ hai trong khu vực. Việc có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng các trường ĐH của Việt Nam sẽ là nền tảng và động lực để viên chức của Nhà trường tiếp tục thực hiện thành công chiến lược phát triển KH&CN với tầm nhìn “Trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng cao của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á”.

Hình 3: Bảng xếp hạng tiêu chuẩn công bố bài báo khoa học
của các trường ĐH khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Nguồn: https://vnur.vn/bang-xep-hang-dai-hoc-viet-nam

 Hình 4: Bảng xếp hạng tiêu chuẩn nhiệm vụ khoa học công nghệ và sáng chế
của các trường ĐH khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Nguồn: https://vnur.vn/bang-xep-hang-dai-hoc-viet-nam

Cùng với sự quyết tâm của tập thể viên chức Nhà trường, hy vọng trong thời gian tới, thứ hạng của lĩnh vực hoạt động KH&CN nói riêng và thứ hạng tất cả các hoạt động của Trường ĐH Đồng Tháp nói chung sẽ tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng các trường ĐH tốt nhất của Việt Nam và thế giới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Danh Trung - Thanh Hải
Phòng Khoa học và Công nghệ

 

 

 

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp được cấp Giấy phép hoạt động Tạp chí in và Tạp chí điện tử

Ngày 17/2, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức phiên làm việc của Hiệu trưởng với Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (Tạp chí) cùng sự quan tâm tham dự của Ban Giám hiệu Nhà trường, lãnh đạo Tạp chí và thành viên Hội đồng Biên tập, Ban Biên tập.

Quang cảnh chương trình

Từ tháng 12/2012, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp được cấp Giấy phép hoạt động Tạp chí in và Tạp chí điện tử. Theo báo cáo từ Tạp chí về kết quả các công việc trong đó, từ khi được cấp phép: Xuất bản 61 số (1.025 bài báo); Xuất bản theo chuyên san (tháng 4/2020): 19 số (13 số chuyên san KHXH&NV và 06 số chuyên san KHTN). Tất cả các bài báo đều được gắn mã định danh DOI và được đăng tải trên website của Tạp chí http://dthujs.vn/ và Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến https://vjol.info.vn/. Các bài báo công bố trên Tạp chí được chỉ mục trong hệ thống Google Scholar, ResearchGate và đã có 55 lượt trích dẫn.

Tạp chí báo cáo về kết quả các công việc

Thành viên Ban Biên tập trao đổi ý kiến

Trong chương trình, Tạp chí cũng có một số đề xuất cần triển khai trong năm 2023 như: xây dựng hệ thống phục vụ xuất bản Tạp chí: Xây dựng Website của Tạp chí; Phần mềm kiểm tra sự trùng lặp; Phần mềm định dạng bài báo. Cùng với đó là xây dựng hệ thống các văn bản quy định: Xây dựng Quy chế hoạt động của Tạp chí (đang dự thảo); Xây dựng Quy chế làm việc của Hội đồng Biên tập, Ban Biên tập, Ban Thư ký.

TS. Trương Tấn Đạt, Tổng Biên tập Tạp chí phát biểu trong chương trình

TS. Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu trong chương trình

Đồng thời, tăng mức độ trích dẫn thông qua việc đăng ký tham gia hệ thống cơ sở dữ liệu VCI, VCGate, TCI, ACI), ResearchGate, WordCat,… Tiếp tục triển khai các công việc của Dự án xây dựng chuyên san khoa học tự nhiên được gia nhập ACI.

Tin, ảnh: Thanh Nguyên

Nguồn: https://dthu.edu.vn/eView.aspx?idp=1579&idmn=0

 

Tạp chí sử dụng phần mềm Turnitin để hỗ trợ kiểm tra trùng lặp văn bản

 

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

We have 146 guests and no members online

Lượt truy cập

2402748
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
0
0
2402248
0
0
2402748

Your IP: 44.212.94.18
Server Time: 2023-12-04 07:54:52

Thông tin Khoa học & ĐT

Thông báo

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC